Thanh toán : Áp dụng cho các khách hàng mua hàng

Ngân hàng Vietcombank – CN Sở GD

TÊN TÀI KHOẢN: VƯƠNG THỊ TUYỀN

SỐ TK : 0011001988487